Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Odmowa rozpatrzenia sporu

Przewodniczący Centrum Polubownego odmawia rozpatrzenia sporu i nie przekazuje sprawy do rozpoznania mediatorowi lub koncyliatorowi, gdy:
 

  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Centrum Polubowne, inny właściwy podmiot albo sąd
  • wniosek został złożony po upływie roku od dnia, w którym wnioskodawca podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu
  • wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania nie podjął próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu
  • jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów, które zgodnie z regulaminem prowadzone są Centrum Polubowne - § 1

 

Przewodniczący Centrum Polubownego może odmówić rozpatrzenia sporu i wówczas nie przekazuje sprawy do rozpoznania mediatorowi lub koncyliatorowi, gdy:

 

  • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony
  • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania podmiotu uprawnionego