Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

O Centrum

Centrum Polubownego Rozwiazywania Sporów dot. Żywności powstało w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności. Centrum jest pierwszym prywatnym podmiotem uprawnionym dedykowanym polubownemu rozwiązywaniu sporów dotyczących jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikających z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanych z żywnością

Osoby prowadzące postępowanie posiadają wysokie kwalifikacji i doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii niezależnego eksperta. Co istotne,  złożenie wniosku o rozpoznanie sporu dla konsumenta nie wiąże się z żadną opłatą, a rozstrzygnięcie nie jest wiążące. Zatem w przypadku gdy konsument uzna, że sprawa powinna być jednak rozstrzygnięta na drodze postępowania sądowego ma do tego prawo, bowiem terminy przedawnienia nie biegną do czasu zakończenia sporu. Skorzystanie z możliwości rozwiązania sporu za pośrednictwem Centrum jest niezwykle wygodne bowiem całe postępowanie może być prowadzone drogą elektroniczną.

Wniosek o wszczęcie postępowania

Zasady prowadzenia postępowania w sprawie niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności określa Regulamin Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności z siedzibą w Warszawie.

Centrum zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nr […] i od tego czasu zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumenckich dotyczących żywności.