Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Podmioty objęte właściwością Centrum

Przedsiębiorca, który zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy.

Informacja obejmująca co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego, jest udostępniana w sposób zrozumiały i łatwo dostępny dla konsumenta, w tym:

  1. na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca taką prowadzi;
  2. we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, o ile przedsiębiorca takie stosuje.

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania albo wyraża zgodę na udział w takim postępowaniu wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy, tj. Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.