Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Zespół

Skład

W skład Centrum Polubownego wchodzą:

 • przewodniczący – [imię i nazwisko] po kliknięciu bio ze zdjęciem
 • osoby prowadzące postępowanie, tj.
 1. mediatorzy – [imię i nazwisko] po kliknięciu bio ze zdjęciem
 2. koncyliatorzy – [imię i nazwisko] po kliknięciu bio ze zdjęciem

 

Kwalifikacje

Osoby prowadzące postępowanie

Osoby prowadzące postępowanie (mediator lub koncyliator) są powoływani spośród osób, które posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie branży żywnościowej.

Na stanowisko mediatora i koncyliatora może być powołany ten, kto łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego prowadzenia postępowania
 • posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich lub doradztwem w zakresie sporów konsumenckich

Przewodniczący

Na stanowisko przewodniczącego Centrum Polubownego Zarząd Federacji powołuje osobę wykonującą zawód adwokata lub radcy prawnego, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego prowadzenia postępowania
 • posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich lub doradztwem w zakresie sporów konsumenckich.

 

Sposoby wyznaczania

Przewodniczący oraz osoby prowadzące postępowanie (mediator lub koncyliator) są powoływane na kadencje uchwałą Zarządu Federacji w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania Centrum Polubownego.

 

Długość kadencji

Przewodniczący oraz osoby prowadzące postępowanie (mediator lub koncyliator) są powoływane na dwuletnie kadencje.