Centrum polubownego rozwiązywania sporów dotyczących żywności

Zespół

W skład Centrum Polubownego wchodzą:

Przewodniczący

Magdalena Osińska - Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Legislacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od marca 2017 r. jest Dyrektorem Działu Prawnego w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, gdzie zajmuje się bieżącą obsługą prawną i realizacją projektów dla wiodących w Polsce i Europie producentów żywności, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i prawa konsumenckiego. Ponadto pełni funkcje członka zarządu w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przewodniczącej Rady Nadzorczej w Aqua Żyrardów Sp. z o. o. oraz prowadzi indywidualną praktykę prawniczą, posiadając bogate doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Wcześniej ponad 7 lat pracowała w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych. Reprezentuje od wielu lat interesy pracodawców wobec rządu i aktywnie uczestniczy w dialogu z władzami publicznymi. Brała udział w licznych inicjatywach ustawodawczych. Obecnie zaangażowana jest we współpracę z różnymi podmiotami z sektora publicznego i prywatnego, stąd zna dobrze rynek i kierunki jego rozwoju. Regularnie występuje jako prelegentka na konferencjach, ma na koncie liczne publikacje w czołowych polskich dziennikach oraz w prasie branżowej dotyczącej prawa żywnościowego. 

 

Osoby prowadzące postępowanie – Mediatorzy/ Koncyliatorzy

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Adwokat

Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Prawa własności przemysłowej, Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.

 

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska - Radca Prawny

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, żywnościowej, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Pracuje dla wiodących producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy.
Partner współkierującym praktyką Consumer, Regulatory & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska ma na koncie liczne publikacje w czołowych polskich dziennikach oraz w prasie branżowej. Jest współautorką książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich" (C.H. Beck, 2004,2005), autorką książki „Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich” (Wolters Kluwer, 2013) oraz współautorką książki „Prawo konsumenckie w praktyce" (C.H. Beck, 2016).
Regularnie występuje jako prelegentka na konferencjach, prowadzi też autorskie szkolenia dotyczące prawa konsumenckiego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

 

Dr Zbigniew Pinkalski – Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym.
Autor monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (wyróżnionej nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla najlepszej książki roku dotyczącej rynku mediów elektronicznych) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, ochrony know – how, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego.
Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych – doktorat obronił w 2014 roku na UJ, a rozprawa doktorska została wyróżniona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

 

Marta Gadomska-Gołąb – Radca Prawny 

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych związanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym oraz kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy.
Partner współkierujący praktyką Consumer, Regulatory & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego. Wspiera klientów w zakresie znakowania i prezentacji produktu, jego zgodności z wymogami sektorowymi oraz REACH, a także w zakresie umów i modeli dystrybucji na wszystkich szczeblach obrotu. Opiniuje kampanie reklamowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reklamy produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych, aptek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Olesia Frączek – Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Adwokat Warszawskiej Izby Adwokackiej- obecnie wykonująca zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackie. Karierę zawodową rozpoczynała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2001 roku, gdzie zajmowała się prowadzeniem postępowań z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, mediacjami. Od 2005 nawiązała współpracę z Federacją Konsumentów oraz z Biurem Rzecznika Ubezpieczeniowego jako ekspert, a następnie jako członek Rady Ubezpieczonych. W latach 2010 -2017 pełniła funkcję Wiceprezesa Federacji Konsumentów Rady Krajowej w Warszawie. W latach 2010- 2014 członek ECCG przy KE, w latach 2009-2011 wykładowca na SGH w Warszawie, WSE w Krakowie. Członek Rady Fundacji „Teraz Polska”, arbiter przy Związku stowarzyszeń Rada Reklamy. Autor licznych publikacji dotyczących zachowań konsumentów, przysługujących konsumentom praw.

 

Kwalifikacje

Osoby prowadzące postępowanie

Osoby prowadzące postępowanie (mediator lub koncyliator) są powoływani spośród osób, które posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie branży żywnościowej.

Na stanowisko mediatora i koncyliatora może być powołany ten, kto łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego prowadzenia postępowania
 • posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich lub doradztwem w zakresie sporów konsumenckich

Przewodniczący

Na stanowisko przewodniczącego Centrum Polubownego Zarząd Federacji powołuje osobę wykonującą zawód adwokata lub radcy prawnego, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego prowadzenia postępowania
 • posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich lub doradztwem w zakresie sporów konsumenckich.

 

Sposoby wyznaczania

Przewodniczący oraz osoby prowadzące postępowanie (mediator lub koncyliator) są powoływane na kadencje uchwałą Zarządu Federacji w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania Centrum Polubownego.

 

Długość kadencji

Przewodniczący oraz osoby prowadzące postępowanie (mediator lub koncyliator) są powoływane na dwuletnie kadencje.